Barbara Rae

Barbara Rae CBE RA (British, b. 1943)